Ens presentem

L’Àrea de Suport a la Innovació i Docent i E-Learning (ASIDE) és l’estructura encarregada de promoure la utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació en els processos formatius de la Universitat de Lleida.

La nostra finalitat és afavorir la formació, la innovació, la recerca i la difusió en aquest àmbit, focalitzant els esforços en assolir el màxim nivell de qualitat possible en tots els aspectes relacionats amb els processos d’ensenyament i aprenentatge (presencials, semipresencials i no presencials).

Per a més informació no dubteu en contactar amb nosaltres.

Alguns dels serveis que oferim

Els serveis que oferim, no només al professorat de la UdL, sinó també a aquelles unitats o serveis que organitzen formació, són:

  • Maquetació de materials docents en format digital (podeu’n veure alguna mostra funcional a l’apartat d’exemples). Els materials maquetats segueixen estàndards per facilitar la seva consulta a l’alumnat amb problemes d’accessibilitat.
  • Suport en el desenvolupament de processos d’innovació docent.
  • Organització i planificació de matèries a nivell metodològic.
  • Formació individualitzada en la utilització del campus virtual.
  • Assessorament en la utilització d’eines col·laboratives. Podeu veure’n exemples aquí.
  • Realitat augmentada: oferim aquesta tecnologia de manera oberta i compatible amb pràcticament tots els navegadors actuals.
  • Digitalització de materials docents: de casset o cinta VHS a format digital.

IMPORTANT: Tot el material que es maqueti des de la nostra àrea seguirà les directrius establertes al protocol per a la creació de materials docents amb el suport de l’ASIDE.

Per a més informació no dubteu en contactar amb nosaltres.

Equip

L’ASIDE està format per un equip multidisciplinar de tècnics psicopedagogs i informàtics preparats per resoldre múltiples situacions relacionades amb la formació i la utilització de les TIC en la docència.

Coordinació

Dr. Òscar Flores Alarcia
Dr. Òscar Flores Alarcia

oscar.flores@udl.cat
Tlf: +34 973 70 33 79

Suport psicopedagògic

Enric Brescó Baiges
Enric Brescó Baiges

enric.bresco@udl.cat
Tlf: +34 973 70 33 02


Noemí Verdú Surroca
Dra. Noemí Verdú Surroca

noemi.verdu@udl.cat
Tlf: +34 973 70 33 81

Suport tecnològic

Jaume Bitterhoff Gatius
Jaume Bitterhoff Gatius

jaume.bitterhoff@udl.cat
Tlf: +34 973 70 33 80


Jordi Juárez Mecías
Jordi Juárez Mecías

jordi.juarez@udl.cat
Tlf: +34 973 70 27 69


Pepean Mur Escobar
Pepean Mur Escobar

joseantonio.mur@udl.cat
Tlf: +34 973 70 27 68

Exemples

 

Publicacions

Percepción de las competencias TIC en los estudiantes de nuevo ingreso en la Universidad de Lleida

Comunicació presentada al VIII Congrés Internacional “Docència Universitària i Innovació”
Tarragona 2, 3 i 4 de juliol de 2014

ABSTRACT
En aquest estudi es pretén conèixer la percepció que tenen els estudiants universitaris de nou ingrés sobre les seues competències en les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) a la Universitat de Lleida.

[Document complet (PDF)]

De 2003 A 2013. Informe 10 anys ASIDE

Informe que recull la trajectòria de l’Àrea de Suport a la Innovació Docent i E-learning durant els seus primers 10 anys d’existència.

[Document complet (PDF)]

Sistema de etiquetado automático de contenidos educativos para favorecer su reusabilidad e interoperabilidad.

Article publicat a EDUTEC-E, 2013, núm. 46.

[Document complet (PDF)]

Valoración del estudiantado sobre el uso de material interactivo en materias de la UdL

Article publicat a EDUTEC-E, 2012, núm. 42.

[Document complet (PDF)]

Actuacions de retenció dels estudiants: els estudiants a temps parcial a la UdL

Inèdit. Juliol de 2012.

[Document complet (PDF)]

Web 2.0 in university teaching: collaborative learning through technology

Article publicat a Electronic Journat of Research in Educational Psychology, 2011, núm. 9, vol. 2, 931-960.

[Document complet (PDF)]

A statistics tool to get quantitative and qualitative data in order to improve teaching in the University of Lleida

Comunicació presentada a la V Conferencia Internacional sobre Multimedia y Tecnologías de la Información y la Comunicación en Educación (m-ICTE’2009).
Lisboa, 22 – 24 d’abril de 2009.

ABSTRACT
Aquest document conté un treball que va consistir en la creació d’una eina creada a partir de la base de dades del campus virtual de la UdL que permet consultar dades d’utilització de les diferents eines de les que disposen les assignatures.

[Document complet (PDF)]

Faceted browsing in repositories of learning objects

Comunicació presentada a la V Conferencia Internacional sobre Multimedia y Tecnologías de la Información y la Comunicación en Educación (m-ICTE’2009).
Lisboa, 22 – 24 d’abril de 2009.

ABSTRACT
Aquest treball explica el projecte que es va desenvolupar per tal d’utilitzar buscadors per facetes per organitzar un repositori d’objectes d’aprenentatge.

[Document complet (PDF)]

Análisis comparativo de las redes sociales establecidas en los foros virtuales de aprendizaje en la Universidad de Lleida (UdL)

Comunicació presentada al V Congrés Internacional “Docència Universitària i Innovació”
Lleida, 2, 3 i 4 de juliol de 2008.

ABSTRACT
En aquest projecte s’explica l’anàlisi que es va realitzar a diferents fòrums del campus virtual de la UdL, analitzant qualitativament i quantitativa les interaccions que es van establir i estudiant la relació entre la modularitat dels grafs d’interacció i els diferents tipus de fòrums.

[Document complet (PDF)]

La mejora del uso de las TIC en la docencia: etiquetar contenidos educativos para facilitar su reutilización

Comunicació presentada al V Congrés Internacional “Docència Universitària i Innovació”
Lleida, 2, 3 i 4 de juliol de 2008

ABSTRACT
En aquest treball s’expliquen mètodes per a millorar l’ús de les tecnologies en l’àmbit de l’educació sobretot referents a l’ús d’objectes d’aprenentatge i la seva reutilització.
Es tracta de treballar en la línia d’organitzar els materials docents multimèdia que es generen en una universitat en repositoris de continguts oberts, de manera que pugui compartir-se la informació i rendibilitzar esforços en el disseny de materials.
El principal problema per a desenvolupar repositoris es troba en la necessitat d’establir estratègies que facilitin la recerca i recuperació de material.

[Document complet (PDF)]

Hacia la autonomía del profesorado universitario en el uso de las tecnologías aplicadas a la docencia: el proyecto ARDoV del Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de Lleida

Comunicació presentada al “Congreso Edutec 2006: La educación en entornos virtuales: calidad y efectividad en el e-learning”.
Tarragona, 19, 20, 21 i 22 de setembre de 2006. [enllaç]

ABSTRACT
Aquesta comunicació explica el projecte ARDoV (Aula de Recursos per a la Docència Virtual), dissenyat per la Unitat de Docència Virtual i que té la finalitat d’oferir recursos tecnològics per la formació d’usuaris (de la UdL o externs vinculats a projectes de l’ICE) i per facilitar al Personal Docent i Investigador (PDI) de la UdL la creació de recursos docents utilitzant les TIC (ja sigui per realitzar docència no presencial o semipresencial, o per utilitzar les TIC com a suport a la docència presencial).

[Document complet (PDF)]

Representaciones de foros virtuales: diseño de una herramienta para analizar las interacciones entre usuarios en el campus virtual de la Universidad de Lleida.

Comunicació presentada al IV Congrés Internacional “Docència Universitària i Innovació”.
Barcelona, 5, 6 i 7 de juliol de 2006
[enllaç]

ABSTRACT
Aquesta comunicació explica un anàlisi realitzat per la Unitat de l’ús que professors i estudiants fan de les eines virtuals de comunicació.
El projecte se centra en el desenvolupament d’un programa que permet analitzar els fòrums per a obtenir informació referida a la interacció entre els usuaris del mateix, podent observar, a través d’una interfície gràfica, els diagrames de les dades obtingudes per l’aplicació.
Aquest programa ha de ser un instrument per a obtenir patrons d’interacció i disposar, d’aquesta manera, d’informació per a intervenir amb els professors i assessorar-los en la millora de l’ús dels fòrums durant el procés de docència.

[Document complet (PDF)]
[Pòster (PDF)]

Tecnología, docencia, enseñanza y aprendizaje: el Observatorio de las TIC de la Universidad de Lleida

Treball presentat al VI Congrés Internacional Virtual d’Educació (CIVE 2006),
6-26 de febrer de 2006.

ABSTRACT
La present comunicació es centra en la descripció de l’Observatori de les TIC a la UdL, un dels projectes que es porta a terme des de la Unitat de Docència Virtual de l’ICE.
El treball comença donant a conèixer la Unitat i quins altres projectes desenvolupa, per acabar centrant-se en l’Observatori.
D’aquesta manera, es pretén posar èmfasi en la necessitat de tenir un espai d’anàlisi, gestió, distribució, intercanvi i estudi de diferents temàtiques relacionades amb la utilització de les TIC en la docència, així com la seva incidència en l’àmbit dels processos d’ensenyament – aprenentatge.

[Document complet (PDF)]

Virtualización, formación e innovación a través de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC): La experiencia de la Unidad de Docencia Virtual de la UdL

Treball presentat al Seminario Internacional: La calidad de la formación en red en el espacio europeo de educación superior.
Tarragona, 19-22 de setembre de 2005. [enllaç]

ABSTRACT
Aquest treball fa un recull dels principals projectes que s’estan desenvolupant a la Unitat.
L’enfocament del mateix posa de manifest com la virtualització, la formació i la innovació són eixos fonamentals en aquesta experiència.
La finalitat és consolidar i facilitar un ús efectiu i racional de les TIC en els processos d’ensenyança i aprenentatge.

[Document complet (PDF)]
[Presentació]

Comparativa sobre l’ús de les eines de comunicació telemàtiques a las assignatures semipresenciales de la Universitat de Lleida

Treball presentat al V Congrès Multimèdia Educatiu: els reptes educatius de la societat digital.
Barcelona, del 29 de juny a l’1 de juliol de 2005. [enllaç]

ABSTRACT
Aquesta comunicació és un estudi comparatiu relacionat amb l’ús de les eines de comunicació virtuals a les assignatures semipresencials i virtuals que s’ofereixen a la UdL.
El que es pretén amb aquest estudi és conèixer l’evolució en l’ús de les eines de comunicació a les assignatures semipresencials i virtuals de la UdL.
L’aspecte més significatiu que aporten els resultats és l’increment de l’ús del debat, disminuint al mateix temps l’ús del correu electrònic.
Amb això s’intueix una certa tendència cap una comunicació més grupal i menys individualitzada.

[Document complet (PDF)]

Procesos y proyectos para la implantación de las TIC en la docencia universitaria: el modelo de la Universidad de Lleida

Treball presentat a la Tercera Conferencia Internacional sobre Multimedia y Tecnologías de la Información y la Comunicación en Educación (m-ICTE’2005).
Cáceres, 7 – 10 de juny de 2005. [enllaç]

ABSTRACT
L’objectiu d’aquest treball és explicar els diferents processos que s’estan duent a terme en la Universitat de Lleida (UdL) per a poder desenvolupar una implantació efectiva i racional de les TIC en la docència.
Com podrà observar-se, la UdL ha creat una unitat anomenada Unitat de Docència Virtual, al voltant de la qual pivoten els distints projectes.
Evidentment, és imprescindible la col·laboració entre les distintes estructures per a aconseguir els objectius proposats.
En aquest sentit, el treball en equip i les sinèrgies generades estan sent grans aliats.

[Document complet (PDF)]

Incorporación de las TIC en la docencia universitaria. La valoración de los alumnos que realizan materias virtuales y semipresenciales en la Universidad de Lleida

Comunicació presentada al V Encuentro Internacional sobre Educación, Capacitación Profesional y Tecnologías de la Información. ENFOQUE IBEROAMERICANO, PERSPECTIVA GLOBAL.
Barcelona, 16 – 18 de juny de 2004, Fòrum Universal de les Cultures. [enllaç]

ABSTRACT
Des de la Unitat de Docència Virtual es duen a terme processos d’avaluació i millora recollint dades dels agents implicats al procés d’ensenyament/aprenentatge i en diferents moments d’aquest.
En aquest estudi es va fer un recull sobre les experiències que van tenir els estudiants després d’haver cursat matèries amb modalitat semipresencial al primer quadrimestre del curs 2003/04.
Aquesta comunicació es desenvolupa seguint la següent estructura: en primer lloc ofereix una primera part on es realitza una breu explicació dels processos de la Unitat, després es concreta amb els resultats de la informació recollida als alumnes i les conclusions derivades dels mateixos.

[Document complet (PDF)]

Competencias profesionales de un perfil psicopedagógico en el proceso de incorporación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) a la docencia universitaria

Comunicació presentada a Virtual Educa 2002, III Conferencia Internacional sobre Educación, formación y Nuevas Tecnologías.
València, 12 – 14 de juny de 2002. [enllaç]

ABSTRACT
La Universitat de Lleida (UdL) articula el procés d’implantació de les TIC orientades a la millora dels processos d’ensenyament – aprenentatge a través de la Unitat de Docència Virtual (inicialment, Projecte ÍTACA).
L’equip humà que dóna servei al projecte es compon d’experts procedents del món de la informàtica, del multimèdia i de la pedagogia.
Es tracta d’un equip multidisciplinar en el qual tots tenen una tasca específica.
Aquesta tasca està perfectament identificada quan parlem dels professionals relacionats directament amb la tecnologia.
No obstant això, el paper del psicopedagog es troba una mica difuminat.
Existeix un consens generalitzat en assumir com imprescindible la seva tasca però resulta difícil tenir una representació mental clara de les tasques que porta a terme.
Precisament, aquesta comunicació consisteix en un exercici de metacognició, d’introspecció sobre les tasques que el psicopedagog realitza com habituals amb la finalitat d’identificar el seu rol, enriquir-lo i revelar al seu entorn l’acompliment específic del seu treball.

[Document complet (PDF)]

← Tornar

Recursos pel professorat

Tutorials

Per tal d’afavorir l’establiment d’una docència virtual de qualitat, la Unitat ofereix manuals que us poden ajudar en el procés de virtualització de les assignatures.

Si teniu un perfil d’alumne i voleu activar el compte UdL:

 

Programari

Paquets ofimàtics: (processador text, full càlcul, presentacions…):

Visors pdf:

Generador de diagrames:

Tractament d’imatges:

Compressió de fitxers:

Navegadors:

Missatgeria instantània:

Editor de so:

Editor de text:

Editor de HTML:

Animacions i presentacions Flash:

Captura de pantalla en format video:

Reproductor Windows Media Player

Gestor de correu:

Client FTP: FileZilla

Gravació de CD’s

Plug-ins per visualitzar les pàgines correctament:

Convertidors de formats de vídeo:

← Tornar